Des de CINC Centre de Negocis, ens fan arribar aquests novetats laborals:

Ampliació de la durada del permís de paternitat

La Llei 9/2009 d’ampliació de la durada del permís de paternitat ha entrat en vigor a partir de l’1 de gener de 2017, tal i com estableix la Disposició Final onzena de la Llei 48/2015 de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016.

Per tant, el treballador tindrà dret al permís de paternitat durant quatre setmanes ininterrompudes, en els supòsits de naixement de fill, adopció, guarda amb fins d’adopció o acolliment, esdevinguts a partir del 01-01-2017.

En els supòsits de part, adopció, guarda amb fins d’adopció o acolliment múltiples, el permís de paternitat s’ampliarà en dos dies més per cada fill a partir del segon.

La durada del permís de paternitat està regulada a l’article 48.7 del Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors (RD Leg 2/2015), i a l’article 49 c) del Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (RD Leg 5/2015).

Salari Mínim Interprofessional 2017

El Reial Decret 742/2016, publicat al BOE del 31 de desembre, fixa la quantia del salari mínim interprofessional per a l’any 2017 en 23,59 €/dia o 707,70 €/mes, que suposa un increment del 8% respecte de les vigents durant l’any anterior, i 9.907,80 € en còmput anual.

Per als treballadors eventuals i temporers, que els seus servis a una mateix empresa no excedeixin de 120 dies, el SMI queda fixat en 33,51€ per jornada.

El SMI de les treballadores de la llar que treballen per hores, en règim extern, serà de 5,54 € per hora efectivament treballada.